Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 318/UBND-KT 12/05/2021 V/v giá cho thuê lại đất tại các Khu, cụm công nghiệp
2 873/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang
3 868/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
4 869/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
5 579/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của bà Mai Kiều Linh
6 575/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Lê Trường Cửu
7 580/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Mai Tấn Đức
8 573/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Nguyễn Minh Chiểu
9 583/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Khởi
10 574/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Cửu
11 576/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Thanh Tân
12 577/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Tấn Đức
13 572/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Chiểu
14 581/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bông
15 582/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Rí
16 578/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Kiều Linh
17 874/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
18 876/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp
19 642/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh
20 871/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v hỗ trợ kinh phí chống dịch Covid-19 cho các tỉnh miền Nam nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào