Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 531/VPUBND-ĐTXD 04/06/2021 V/v khẩn trương rà soát các nội dung, đảm bảo điều kiện trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang, thiết bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
2 757/VPUBND-THVX 04/06/2021 V/v kết nối hệ thống camera giám sát khu cách ly tập trung
3 758/VPUBND-THVX 04/06/2021 V/v lấy ý kiến về dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư
4 719/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
5 1079/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v nội dung kiến nghị của Cơ sở Nhà hàng - Homestay hộ Trần Thị Phiến về chưa được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
6 689/QĐ-UBND-HC 04/06/2021 V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
7 392/UBND-KT 04/06/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (điều chỉnh, bổ sung lần 2) công trình Nâng cấp đường ĐT 841 và Xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, qua địa bàn thành phố Hồng Ngự
8 242/UBND-THVX 04/06/2021 V/v quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
9 760/VPUBND-THVX 04/06/2021 V/v rà soát đánh giá tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021
10 759/VPUBND-THVX 04/06/2021 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung
11 710/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ
12 716/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v tham mưu thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp
13 709/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v tham mưu tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
14 690/QĐ-UBND-HC 04/06/2021 V/v thu hồi Quyết định công nhận Làng nghề Đan bội ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò
15 1075/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
16 530/VPUBND-ĐTXD 04/06/2021 V/v thực hiện dự án Hạ tầng khu du lịch Gáo Giồng
17 1082/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BTC
18 1080/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước
19 1084/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v xin ý kiến các địa phương dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dung dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024
20 1083/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v xin ý kiến tham gia về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022