Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 389/UBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v thực hiện chế độ trợ cấp theo bằng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khóm
2 758/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v thực hiện Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính Phủ
3 761/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về đầu tư
4 1015/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
5 753/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí di dân theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
6 753/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí di dân theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
7 95/VPUBND-HCQT 12/07/2021 V/v tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chức năng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
8 951/VPUBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
9 1443/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 1438/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
11 1430/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ
12 952/VPUBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
13 94/VPUBND-HCQT 12/07/2021 V/v tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2021
14 1429/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh
15 33/UBND-KSTTHC 12/07/2021 V/v tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 762/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v tạm thời chưa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND
17 1010/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v tạo điều kiện trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa
18 1437/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022
19 387/UBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v vắng mặt phiên đối thoại theo đơn khởi kiện hành chính của bà Lại Thị Mỹ Linh
20 271/UBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư một số Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 2)