Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1009/VPUBND-THVX 09/07/2021 V/v chủ động tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Báo cáo tham luận
2 935/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Hường (lần 1)
3 936/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thắng (lần 1)
4 937/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Quang (lần 1)
5 938/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trị (lần 1)
6 521/UBND-KT 09/07/2021 V/v gia hạn thời hạn thuê đất của Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01 TV)
7 946/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8 945/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thùy Linh
9 942/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hằng và ông Lê Văn Bé
10 944/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Giàu
11 947/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Tấn An
12 943/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tân
13 1422/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ xử lý Môi trường Cửu Long
14 1418/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Hana Jonghap Vina
15 522/UBND-KT 09/07/2021 V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021
16 267/UBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
17 528/UBND-KT 09/07/2021 V/v góp ý kiến dự thảo kế hoạch xây dựng và báo cáo chuyên đề theo Kế hoạch số 30-KH/BKTTW ngày 02/6/2021 của Ban Kinh tế Trung ương
18 1417/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án khung bảo tồn nguồn gen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
19 1420/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (lần 3)
20 752/VPUBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v kiểm tra tiến độ các công trình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang phụ trách theo dõi