Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2101/VPUBND-KT 08/09/2021 V/v uỷ quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
2 2096/VPUBND-KT 08/09/2021 V/v xin miễn, giảm và giãn thời hạn thanh toán tiền thuê nhà
3 775/UBND-KT 08/09/2021 V/v xin đăng ký nhu cầu sinh phẩm Realtime RT- PCR và test nhanh kháng nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 1343/VPUBND-THVX 08/09/2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg
5 2107/VPUBND-KT 08/09/2021 V/v đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”
6 156/BC-VPUBND 07/09/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 30/8/2021 - 05/9/2021)
7 294/TB-VPUBND 07/09/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2021
8 1331/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thiết yếu cho các khu vực điều trị người bệnh Covid -19 (lần 2)
9 1333/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
10 167/QĐ-HĐXDSK 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp Tỉnh
11 1329/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cao Lãnh (đợt 01 năm 2021)
12 1337/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lai Vung (đợt 03 năm 2021)
13 1326/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 01 năm 2021)
14 1328/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (đợt 02 năm 2021)
15 1323/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lấp Vò (đợt 05 năm 2021)
16 1336/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lai Vung (đợt 02 năm 2021)
17 1338/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845 (điều chỉnh)
18 1332/QĐ-UBND.HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (phần khối lượng còn lại)
19 1335/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 05 năm 2021)
20 1322/QĐ-UBND-HC 07/09/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Hồng (đợt 10 năm 2021)