Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 335/UBND-THVX 07/07/2021 V/v thành lập các tổ truy vết phòng, chống dịch COVID-19 tại các khóm/ấp
2 999/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v thông tin kết quả khen thưởng
3 723/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
4 740/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v thẩm định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hoa viên Nghĩa trang Liệt sỹ Tỉnh
5 1006/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
6 1004/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 30/6/2021 của Văn phòng Chính phủ
7 332/UBND-THVX 07/07/2021 V/v tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
8 1392/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 51/2021/TT-BTC
9 925/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1141/HD-CT ngày 01/7/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10 330/UBND-THVX 07/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ
11 1001/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v trả lời khảo sát trực tuyến chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật
12 738/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v trả lời kết quả giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hệ thống thiết bị chấm điểm tự động trên xe, sân sát hạch và phương tiện phục vụ thi sát hạch hạng A1, thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
13 328/UBND-THVX 07/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
14 329/UBND-THVX 07/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
15 333/UBND-THVX 07/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
16 329/UBND-THVX 07/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
17 379/UBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
18 742/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v tăng cường hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều
19 378/UBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v tăng cường xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
20 1398/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v tổ chức hội chợ tại thành phố Cao Lãnh