Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1428/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại huyện Châu Thành
2 2469/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”
3 2465/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh
4 466/UBND-THVX 21/10/2020 V/v phối hợp tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược từ trình độ cao đẳng lên đại học tại Trường CĐYT Đồng Tháp
5 1434/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
6 2467/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7 2471/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020
8 1432/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020
9 1431/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v thực hiện Công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH
10 1683/VPUBND-TCD-NC 21/10/2020 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
11 1682/VPUBND-TCD-NC 21/10/2020 V/v trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Phùng Minh Đức (lần 7)
12 891/UBND-KT 21/10/2020 V/v Tổng Giám đốc Cty PGT tham dự ký kết đào tạo tại Tỉnh
13 2437/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh
14 2461/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v xác định nhu cầu sử dụng đất
15 2464/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh năm 2021
16 1427VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v xây dựng, thẩm định, ban hành, công khai định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
17 1629/QĐ-UBND.HC 20/10/2020 Phê duyệt giá gói thầu DT-LMT-GO-04: Tài liệu truyền thông (bao gồm Pano, áp phích, tài liệu tuyên truyền)
18 1627/QĐ-UBND-HC 20/10/2020 Phê duyệt giá Gói thầu số 05 dự án Thành phần 1 thuộc dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
19 1628/QĐ-UBND-HC 20/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một phần gói thầu số 15
20 328/UBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v bổ sung hạng mục và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Nâng cấp đường liên huyện Tân Hội Trung - Thanh Mỹ