Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1377/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đất đai tại địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia
2 508/UBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
3 1391/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 31/2021/TT-BTC
4 1367/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
5 911/VPUBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
6 1369/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng
7 1370/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
8 1366/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”
9 374/UBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v trả lời đơn của bà Lê Thị Êm, huyện Tháp Mười
10 372/UBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Giài, huyện Tháp Mười
11 375/UBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn, huyện Tháp Mười
12 373/UBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Vàng, huyện Tháp Mười
13 323/UBND-THVX 06/07/2021 V/v tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
14 722/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v tăng cường triển khai thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
15 711/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v tạm dừng thực hiện nạo vét kênh Thường Phước-Ba Nguyên, huyện Hồng Ngự
16 718/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v tạm thời chưa xem xét kiến nghị thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp
17 992/VPUBND-THVX 06/07/2021 V/v tổng hợp nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 của doanh nghiệp
18 706/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v tổng hợp thông tin dự án Mương Nhà Máy
19 254/UBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v xin ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn NSTW)
20 255/UBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v xin ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 358/2020/NQ-HĐND