Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 857/QÐ-UBND.HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Trụ sở Công an Tỉnh
2 855/QÐ-UBND.HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (giai đoạn 1)
3 851/QĐ-UBND-HC 05/07/2021 Quyết định về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp
4 851/QĐ-UBND-HC 05/07/2021 Quyết định về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ Ba) Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp
5 180/QĐ-UBND-TCCB 05/07/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2017 – 2022)
6 181/QĐ-UBND-TCCB 05/07/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Mai Hồng Sương
7 102/QĐ-UBND-TL 05/07/2021 Quyết định về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Đồng Tháp
8 143/BC-UBND 05/07/2021 Tình hình thực hiện Kế hoạch, dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 và năm 2021; Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1360/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v bản tin nửa đầu tháng 7/2021, diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long
10 500/UBND-KT 05/07/2021 V/v bổ sung kinh phí xây dựng hạng mục đường đi trong khuôn viên trụ sở Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
11 991/VPUBND-THVX 05/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021
12 31/UBND-KSTTHC 05/07/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 06/2021
13 1358/PUBND-KT 05/07/2021 V/v danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
14 1361/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v gia hạn thời gian báo cáo đề xuất đối với dự án Nhà máy nhựa Khải Phát
15 906/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v gia hạn thời gian giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Nhàn (lần 1)
16 903/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Ngân (lần 1)
17 904/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Thương (lần 1)
18 905/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thảo (lần 1)
19 900/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Hường
20 901/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thắng