Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1203/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Jê Sáu (lần 2)
2 1211/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Của (lần 2)
3 1204/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sơn (lần 3)
4 1209/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung kiến nghị Bản án số 295/2020/HC-PT ngày 15/7/2020 của TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (lần 1)
5 1201/VPUBND-TCD-NC 27/08/2021 V/v gia hạn thời gian xử lý trách nhiệm theo Kết luận số 71- KL/TW của Ban Bí thư
6 1993/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Họ đạo Long Hậu
7 120/VPUBND-KSTTHC 27/08/2021 V/v giải đáp chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19
8 1992/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi dịch bệnh Covid-19
9 953/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v hỗ trợ Viện Chăn nuôi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định và lập quy hoạch chi tiết khu đất thực hiện dự án Trạm nhân giống vật nuôi chất lượng cao Đồng bằng sông Cửu Long
10 453/UBND-THVX 27/08/2021 V/v hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19
11 720/UBND-KT 27/08/2021 V/v không thực hiện giảm giá gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác truy vết cộng đồng, sàng lọc bệnh nhân SARSCoV-2 tại huyện Châu Thành
12 1995/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v không tổ chức mít-tinh kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính
13 721/UBND-KT 27/08/2021 V/v kinh phí lập “Đề án phát triển vật liệu xây dựng Tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050” thực hiện trong năm 2021
14 451/UBND-THVX 27/08/2021 V/v phân bổ tạm thời thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19
15 956/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt
16 1991/VPUBND-KT 27/08/2021 V/v thời gian thực hiện, trình danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn Tỉnh
17 959/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp
18 952/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 17/08/2021 của HĐND Tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 958/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp
20 951/VPUBND-ĐTXD 27/08/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp