Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 869/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
2 579/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của bà Mai Kiều Linh
3 575/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Lê Trường Cửu
4 580/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Mai Tấn Đức
5 573/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết nội dung yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Nguyễn Minh Chiểu
6 583/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Khởi
7 574/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Cửu
8 576/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Thanh Tân
9 577/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Tấn Đức
10 572/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Chiểu
11 581/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bông
12 582/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Rí
13 578/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Kiều Linh
14 874/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
15 876/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp
16 642/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh
17 871/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v hỗ trợ kinh phí chống dịch Covid-19 cho các tỉnh miền Nam nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào
18 639/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v khẩn trương kết nối hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19
19 316/UBND-KT 12/05/2021 V/v kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2021
20 872/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v kinh phí đầu tư trang thiết bị nhà vệ sinh di động cho khu cách ly tập trung huyện Hồng Ngự