Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1946/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1633/QĐ-BTNMT ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 447/UBND-THVX 23/08/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
3 701/UBND-KT 23/08/2021 V/v tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
4 111/VPUBND-HCQT 23/08/2021 V/v tổng kết, đánh giá và xây dựng Đề án phát triển Cổng TTĐT Tỉnh
5 443/UBND-THVX 23/08/2021 V/v vận động kinh phí mua lại căn nhà của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
6 443/UBND-THVX 23/08/2021 V/v vận động kinh phí mua lại căn nhà của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
7 699/UBND-KT 23/08/2021 V/v điều chuyển trụ sở (cũ) của Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lãnh
8 703/UBND-KT 23/08/2021 V/v điều chỉnh nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao dự toán đầu năm 2021
9 1258/VPUBND-THVX 23/08/2021 V/v đánh giá tổng thể 5 năm thực hiện Luật Thống kê
10 1256/VPUBND-THVX 23/08/2021 Về Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025” trong giai đoạn 2021 - 2025
11 1255/VPUBND-THVX 23/08/2021 Về quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
12 446/UBND-TCD-NC 23/08/2021 Về việc thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh của bà Võ Thị Thanh Ngọc
13 1176/VPUBND-TCD-NC 23/08/2021 Về việc triển khai Công văn số 2257/QK-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9
14 1175/VPUBND-TCD-NC 23/08/2021 Về việc tổng kết thi hành Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021
15 1175/VPUBND-TCD-NC 23/08/2021 Về việc tổng kết thi hành Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021
16 224/BC-UBND 20/08/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
17 1228/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lấp Vò (đợt 05 năm 2021)
18 1232/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 04 năm 2021)
19 1230/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Bình (đợt 06 năm 2021)
20 1229/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Hồng (đợt 09 năm 2021)