Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1639/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 230/2016/TT-BTC và Thông tư số 118/2018/TT-BTC
2 1046/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh
3 1047/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v tham mưu thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
4 1641/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v thu hồi văn bản số 4650/BNN-TCLN ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 383/UBND-THVX 29/07/2021 V/v thành lập ban nghiên cứu tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh
6 129/QĐ-UBND-TL 29/07/2021 V/v thành lập Khu cách ly điều trị để thu dung, khám, sàng lọc, theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nhà tập luyện các môn võ (thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao) và Khu du lịch Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh)
7 100/VPUBND-KSTTHC 29/07/2021 V/v thực hiện Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021
8 1131/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
9 1643/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v thực hiện Thông báo số 158/TBBCT ngày 28/7/2021 của Bộ Công Thương
10 1651/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Công văn số 1634/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28 tháng 7 năm 2021
11 1635/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Quyết định số 1375/QĐ-BTC
12 1633/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH
13 1645/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
14 1644/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
15 854/VPUBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v tạo thuận lợi giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
16 1128/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020
17 1638/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
18 1638/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
19 1634/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin được gia hạn trả nợ gốc vốn vay và giảm lãi vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp
20 1650/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v điều chuyển Khu ký túc xá sinh viên phường 6