VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2675/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
2 1175/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v triển khai Nghị định số 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ
3 941/VPUBND-ĐTXD 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4 2669/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022
5 2676/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 522-QĐ/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6 2657/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
7 1173/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 1174/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 353/UBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v trả lời khiếu nại của bà Dương Thị Lạ
10 899/UBND-KT 30/08/2022 V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá
11 900/UBND-KT 30/08/2022 V/v tạm cấp kinh phí hoạt động năm 2022 cho Bệnh viện Quân dân y
12 449/UBND-THVX 30/08/2022 V/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
13 901/UBND-KT 30/08/2022 V/v tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
14 2659/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v điều chỉnh CCN Mỹ Hiệp 2 ra khỏi Quy hoạch
15 2655/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1
16 2666/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v điều chỉnh dự toán gói thầu số 06 dự án Thành phần 1 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều
17 2653/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v điều chỉnh Quyết định số 314/QĐ-UBND-NĐ ngày 08 tháng 12 năm 2020
18 1172/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hạnh Hòa (lần 1)
19 2651/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lô E8A khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước
20 2650/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v Đại học An Giang đến tỉnh thực hiện Dự án nghiên cứu Đồng bằng