Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Nghị quyết 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 11/11/2021
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Toàn 08/10/2021
Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Thanh Toàn 08/10/2021
Quyết định quy định về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 20/07/2021
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hoàng Thi 20/07/2021
V/v hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hoàng Thi 04/05/2020
V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn da đại dịch COVID-19 Test Test 29/04/2020
Kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Test Test 29/04/2020
Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất Test Test 29/04/2020
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
V/v thực hiện nghiêm các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
V/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Công điện số 03/CĐ-NHNN về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 Test Test 29/04/2020
Công điện số 03/CĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020
V/v giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp Đồng Tháp bị thiệt hại do Covid-19 (thống kế từ ngày 23 - 27/3/2020) Test Test 29/04/2020
Chung tay hỗ trợ khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo bán vé số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong mùa dịch Covid-19 Test Test 29/04/2020