Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ

Trang chủ Giới thiệu

Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ

Stt

Họ và tên

Giai đoạn

TRƯỞNG BAN

1

Nguyễn Tấn Hưng

1947

2

Lê Thái

1954 - 1956

3

Việt Châu

1956

4

Lê Minh (TUV phụ trách tuyên huấn)

1957

5

Nguyễn Khắc Thận

1959 - 1968, 1977 - 1980

Phó trưởng ban: 1957 - 1959

6

Lê Ngọc Bửu

1968 - 1974

Phó Trưởng ban: 1959 - 1968

7

Huỳnh Văn Thưởng

1974 - 1975

8

Lê Quang Vũ

1980 - 1992

9

Nguyễn Đắc Hiền

1992 - 1998

Phó Trưởng ban: 1974 - 1975

Uỷ viên ban: 1969 - 1974

10

Nguyễn Thạnh Phú

1998 - 2005

11

Lê Minh Trung

2005 - 2015

Phó Trưởng ban: 2000 - 2002

12

Lê Thị Kim Loan

2015 đến nay

Phó Trưởng ban: tháng 3/2010 - 11/2010, tháng 4/2015 - 12/2015

PHÓ TRƯỞNG BAN

1

Nguyễn Thanh Thế

1964 - 1966

2

Mạch Văn Vấn

1964 - 1966

3

Thái Hữu Trí

1969 - 1974

4

Nguyễn Bá Diệp

1974 - 1976

Uỷ viên ban: 1969 - 1974

5

Võ Ngọc Bỉnh

1976 - 1977

6

Nguyễn Văn Sĩ

1976 - 1980

7

Nguyễn Văn Núi

1978 - 1984

8

Nguyễn Văn Khỏi

1980 - 1984

9

Ngô Xuân Tư

1987 - 2003

10

Nguyễn Thị Hằng

1996 - 2007 (Phó Trưởng ban Thường trực)

11

Trần Đức Hiển

2003 - 2010

12

Lê Đức Hoà

2007 - 2010

13

Nguyễn Tấn Lực

2011 - 2016 (Phó Trưởng ban Thường trực)

14

Nguyễn Văn Biết

2003 - 2008, 2016 - 10/2020 (Phó Trưởng ban Thường trực)

15

Kiều Thế Lâm

2010 - 7/2021

(11/2020: Phó Trưởng ban Thường trực)

16

Lê Tùng Sĩ

2014 - 5/2020

17

Nguyễn Minh Phú

6/2021 - 02/2022

18

Nguyễn Văn Định

11/2021 đến nay

19

Đinh Văn Năm

9/2022 đến nay (Phó Trưởng ban Thường trực)

UỶ VIÊN BAN

1

Dương Sĩ Hiền

1959 - 1968

2

Trần Bửu Muội

1961 - 1969

3

Lê Ngọc Ẩn

1962 - 1965

4

Đinh Hữu Hoà

1964 - 1975

5

Đỗ Văn Tiết

1968 - 1975

6

Huỳnh Công Toại

1972 - 1975