Xuất bản thông tin

null Ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

Ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”

Ngày 18/3, tại Tân An Hội quán (xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Tân tổ chức ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Ban Vận động có 14 thành viên, do ông Trần Ngọc Ẩn làm Trưởng Ban; thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung; các thành viên cùng nhau hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản một cách có hiệu quả trong các cuộc vận động của địa phương. Việc thành lập mô hình nhằm mục đích tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ liên kết, hợp tác, chăm chỉ trong tổ chức sản xuất, đời sống, mang lại lợi ích và tinh thần, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhận thức của nông dân từ “Tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp”; nâng cao ý thức, năng lực của nông dân và nông nghiệp trong định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững, mang lại thu nhập ổn định, hợp lý cho người sản xuất, kinh doanh.

Tham gia mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”, người nông dân được hỗ trợ phổ biến kiến thức áp dụng hoàn thiện chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe và nâng cao thu nhập; nâng cao năng lực và tham gia quản trị xã hội, thực hiện vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đã có 05 địa phương tổ chức ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”, gồm các xã: Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, với 98 thành viên.

Trần Thắng