Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2021

Trong tháng 10 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên[1] của tác giả PGS.TS. Phạm Xuân Hảo, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Nghiên cứu.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2021); 25 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2021); 101 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2021); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 04/10/2021); 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2021); 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2021); 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021); 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021); 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021); 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021); 91 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2021); 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); 76 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945 - 24/10/2021); 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Đảng (25/10/1930 - 25/10/2021); 67 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (10/1954 - 10/2021). Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/8/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số: 259/KH-BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước giai đoạn XXI (mùa khô 2021 - 2022).

Tuyên truyền Nghị quyết số: 42/2021/NQ-HĐND  ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, trị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Kế hoạch số: 256/KH-UBND ngày 23/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thường xuyên truy cập và giới thiệu về Trang thông in điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9; nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển du lịch, Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vắc-xin đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền Thông báo số 757-TB/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch 38-KH/BTGTU ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nội dung cơ bản Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ðây là chủ trương, giải pháp “đúng, trúng và kịp thời” của Ðảng ta, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “đủ tâm và tầm”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý và bảo mật thông tin trên internet, mạng xã hội (theo Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh).

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Thương mại dịch vụ toàn cầu và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp