Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2022

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” của Đại tá, PGS. TS. Dương Quang Hiển, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Văn hóa - Xã hội[1].

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2022); 174 năm Ngày ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2022); 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022); 46 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2022)…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV; Quyết định số 35-QĐ/TW ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2021, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI (Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 30/12/2021); Công văn số 578-CV/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đến năm 2025”.          

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh gắn với thực hiện nghiêm công tác tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022: Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 577-CV/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tháng 01 năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 và quý I/2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Việt Nam hoàn thành tốt cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1]https://www.tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/phat-huy-gia-tri-van-hoa-dao-duc-trong-su-nghiep-xay-dung-bao-ve-to-quoc-137490