Xuất bản thông tin

Trang chủ BCHĐ Cuba

Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện cơ chế "đặt hàng"

Thực hiện Công văn số 914/VPUBND-TCD-NC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện cơ chế “đặt hàng”, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện