Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Nhiệm vụ

Liên hiệp có các nhiệm vụ:

1. Mở rộng quan hệ đối tác nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đồng Tháp với nhân dân các nước, trong đó chú trọng đến các nước bạn bè truyền thống.

2. Tham gia vận động, đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp đến với bạn bè thế giới; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp với cá nhân, tổ chức các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các Hội Hữu nghị thành viên trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và công tác phi chính phủ nước ngoài.

4. Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động hữu nghị, hợp tác nhân dân với các nước và hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.

5. Đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài có công đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Tỉnh giao.

Quyền hạn

1.Thiết lập mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

2. Đề nghị với các cơ quan chức năng về việc cử đoàn ra nước ngoài và tham gia các đoàn ngoại giao của tỉnh ra nước ngoài, tham gia đón các đoàn nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp trong hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đồng Tháp với nhân dân các nước.

3. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và cung cấp các thông tin theo quy định. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới hoạt động và sự phát triển của Liên hiệp.

4. Được mời tham dự các cuộc họp có liên quan đến hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các sở, ngành, các đoàn thể chính trị Tỉnh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp.

5. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc  theo quy định của pháp luật.

6. Được kiến nghị về việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân trên địa bàn Tỉnh.