Xuất bản thông tin

Quyết định về việc giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

công khai ngân sách

Quyết định về việc giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định số 400/QĐ-LH ngày 29/12/2022 của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị về việc giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem chi tiết Quyết định tại đây