Xuất bản thông tin

Văn bản pháp quy về công tác phi chính phủ nước ngoài

Về công tác phi chính phủ nước ngoài

Văn bản pháp quy về công tác phi chính phủ nước ngoài

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

1

80/2020/NĐ-CP

08/7/2020

Nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Tải về

2

114/2021/NĐ-CP

16/12/2021

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Tải về

3

58/2022/NĐ-CP

31/8/2022

Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về

4

1225/QĐ-TTg

17/9/2019

Quyết định về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phí chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025.

Tải về

5

23/2022/TT-BTC

06/4/2022

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.

Tải về

6

12-CT/TW

05/01/2022

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tải về

7

26/2014/QĐ-UBND

27/11/2014

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tải về

8

840/QĐ-UBND-HC

10/6/2020

Quyết định Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ.

Tải về