Xuất bản thông tin

Văn bản pháp quy về quản lý Hội

Về quản lý Hội

Văn bản pháp quy về quản lý Hội

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

1

45/2010/NĐ-CP

21/4/2010

Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Tải về

2

68/2010/QĐ-TTg

01/11/2010

Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù

Tải về

3

33/2012/NĐ-CP

13/4/2012

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hi.

Tải về

4

30/2011/QĐ-TTg

01/6/2011

Quyết định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Tải về

5

03/2013/TT-BNV

16/4/2013

Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Tải về

6

01/2022/TT-BNV

16/01/2022

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Tải về

7

38/KH-UBND

07/02/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới

Tải về

8

1356/QĐ-UBND-HC

12/11/2019

Quyết định về việc quy định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp.

Tải về