Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sớm sắp xếp, tuyển dụng, bố trí đủ công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã còn thiếu

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sớm sắp xếp, tuyển dụng, bố trí đủ công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã còn thiếu

Báo cáo kết quả giám sát về tình hình tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện Tân Hồng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn tiếp tục tiến hành thống kê, rà soát toàn bộ các biên chế cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch thi tuyển, tinh giản biên chế theo quy định, trong đó cần sớm sắp xếp, tuyển dụng, bố trí đủ công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã còn thiếu.

Ảnh minh họa

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Theo số liệu của báo cáo của đoàn giám sát, đến tháng 4/2020, huyện Tân Hồng đã thực hiện bố trí, sắp xếp 92 cán bộ, 94 công chức, 113 người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chính sách thôi việc cho 46 người hoạt động không chuyên trách, tinh giản biên chế 05 cán bộ, điều động 04 công chức.

Nguồn: 20/BC-HĐND

Minh Quân