Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 84/HĐND-VP 10/03/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Phan Văn Ngó)
2 67/HĐND-VP 01/03/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Ngọc Yến)
3 68/HĐND-VP 01/03/2023 V/v chuyển đơn để xem xét, cung cấp thông tin đến người dân (ông Trần Quốc Nam)
4 64/HĐND-VP 23/02/2023 V/v chuyển đơn để xem xét, cung cấp thông tin đến người dân (ông Bùi Thanh Hoài)
5 60/HĐND-VP 20/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Phan Thị Lo)
6 59/HĐND-VP 20/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Phan Văn Tròn)
7 57/HĐND-VP 17/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân xem xét theo quy định (ông Nguyễn Văn Nguyên)
8 17/ĐĐBQH-VP 17/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Chuyền)
9 58/HĐND-VP 17/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Lương Ngọc Thành)
10 50/HĐND-VP 14/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Tập thể nhân dân ấp Bình Hòa)
11 51/HĐND-VP 14/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Tập thể nhân dân ấp Bình Trung)
12 14/ĐĐBQH-VP 10/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Mẫn)
13 49/HĐND-VP 10/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Ông Trần Công Tạo)
14 46/HĐND-VP 10/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Ông Nguyễn Thanh Tân)
15 40/HĐND-VP 06/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Võ Thị Hằng)
16 39/HĐND-VP 06/02/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Minh Lợi Em)
17 28/HĐND-VP 27/01/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Mẫn)
18 21/HĐND-VP 09/01/2023 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Nhẹ)
19 19/HĐND-VP 09/01/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Dương Thị Kim Cương)
20 609/HĐND-VP 26/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thanh Thúy)

Danh mục chính Menu