Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 269/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Ngọc Thảo)
2 270/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Mật Qúy Thắng)
3 271/HĐND 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Liêm)
4 242/HĐND-VP 10/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
5 240/HĐND-VP 08/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
6 224/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Bé Vy)
7 225/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Phan Văn Năm)
8 55/ĐĐBQH-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Trần Thị Kim Tân)
9 165/HĐND-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đinh Thị Loan)
10 141/HĐND-VP 15/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
11 132/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Ngọc Anh)
12 133/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Thùy)
13 122/HĐND-VP 05/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
14 51/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
15 50/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Phú Cường)
16 93/HĐND-VP 28/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Hòa)
17 49/ĐĐBQH-VP 25/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Mỹ Cảnh)
18 89/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Võ Thị Lụa)
19 48/ĐĐBQH-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Huỳnh Ngọc Nhựt)
20 90/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Triệu)

Danh mục chính Menu