Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 240/HĐND-VP 08/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
2 224/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Bé Vy)
3 225/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Phan Văn Năm)
4 55/ĐĐBQH-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Trần Thị Kim Tân)
5 165/HĐND-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đinh Thị Loan)
6 141/HĐND-VP 15/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
7 132/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Ngọc Anh)
8 133/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Thùy)
9 122/HĐND-VP 05/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
10 51/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
11 50/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Phú Cường)
12 93/HĐND-VP 28/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Hòa)
13 49/ĐĐBQH-VP 25/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Mỹ Cảnh)
14 89/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Võ Thị Lụa)
15 48/ĐĐBQH-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Huỳnh Ngọc Nhựt)
16 90/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Triệu)
17 46/ĐĐBQH-VP 18/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩrm quyền (bà Dương Thúy Loan)
18 86/HĐND-VP 15/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
19 45/ĐĐBQH-VP 09/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
20 44/ĐĐBQH-VP 08/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân (ông Phạm Văn Ảnh)

Danh mục chính Menu