Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 42/PC-ĐĐBQH 02/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Lê Thị Hạnh)
2 43/ĐĐBQH-VP 02/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phạm Phú Lộc)
3 76/HĐND-PC 01/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
4 41/ĐĐBQH-VP 27/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Trắng)
5 70/HĐND-VP 26/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
6 40/ĐĐBQH-VP 21/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Bùi Thị Thơm)
7 69/HĐND-VP 20/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Thanh Hương)
8 67/HĐND-VP 18/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Việt Trinh)
9 64/HĐND-VP 12/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Công Nho)
10 37/ĐĐBQH-VP 10/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Bùi Văn Múa)
11 63/HĐND-VP 10/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phan Văn Năm)
12 33/ĐĐBQH-VP 23/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
13 52/CV-HĐND 07/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tặng)
14 51/HĐND-VP 06/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tặng)
15 41/HĐND-VP 18/03/2021 Về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Đắt Tổng)
16 22/ĐĐBQH-VP 02/03/2021 Về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
17 11/ĐĐBQH-VP 28/01/2021 Về việc chuyển đơn của công dân (Trương Thị Thanh Mai)
18 136/ĐĐBQH-VP 11/12/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Hồ Thị Tuyết)
19 137ĐĐBQH-VP 11/12/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Nguyễn Thị Kim Hồng)
20 112/ĐĐBQH-VP 13/10/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Nguyễn Văn Việt)

Danh mục chính Menu