Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2004/HĐND.K7 01/07/2004 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2003
2 08/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc quy định số lượng thành viên của từng Ban HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
3 07/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
4 06/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
5 05/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
6 04/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
7 03/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
8 02/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
9 01/2004/NQ-HĐND.K7 24/05/2004 Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tình Đồng Tháp khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009
10 68b/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Danh mục chính Menu