Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/QĐ-HĐND 16/03/2020 Quyết định thành lập đoàn giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp
2 41/GM-KTNS 11/03/2020 Giấy mời họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX (Ban KT-NS)
3 45/GM-VHXH 11/03/2020 Giấy mời họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX (Ban VH-XH)
4 44/KH-HĐND 11/03/2020 Kế hoạch khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay
5 39/HĐND-VP 10/03/2020 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường)
6 40/HĐND-VP 10/03/2020 V/vc thẩm tra (bổ sung) các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười bốn
7 36/KH-HĐND 04/03/2020 Kế hoạch tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX
8 34/KH-HĐND 02/03/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 02/QĐ-HĐND 02/03/2020 Quyết định thành lập đoàn khảo sát, giám sát kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 06/QĐ-VPHĐND 27/02/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 28/BC-HĐND 26/02/2020 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2/2020 và chương trình công tác tháng 3/2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh Đồng Tháp
12 31/KH-HĐND 26/02/2020 Kế hoạch khảo sát hoạt động khai thác tại một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 29/KH-HĐND 26/02/2020 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh Khóa IX
14 01/QĐ-HĐND 26/02/2020 Quyết định thành lập đoàn khảo sát hoạt động khai thác tại một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh
15 22/TB-VPHĐND 26/02/2020 Thông báp ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực ngày 25 tháng 02 năm 2020
16 06/KH-HĐND 07/01/2020 Kế hoạch tổ chức đại biểu HĐND Tỉnh học tập kinh nghiệm năm 2020
17 405/HĐND-KTNS 31/12/2019 V/v phân khai các nguồn dự toán chưa sử dụng hết năm 2019
18 406/HĐND-KTNS 31/12/2019 V/v tiêu chuẩn, định mức sử dụng và hình thức quản lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
19 397/HĐND-KTNS 17/12/2019 V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp