Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Trang chủ VPHDND - Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1.

- Họ và tên: Bùi Minh Châu

- Năm sinh: 10/8/1967

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0918.329.304

- Email: bmchaudt@gmail.com

2.

- Họ và tên: Tô Minh Thuận

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0939.998.660

- Email: tmthuandongthap@gmail.com

II. PHÒNG TỔNG HỢP

1.

- Họ và tên: Lê Minh Tâm

- Năm sinh: 04/02/1977

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0918.255.009

- Email: minhtamdcpl@gmail.com

2.

- Họ và tên: Võ Văn Đề

- Năm sinh: 23/04/1973

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0985.837.660

- Email: vovande.dongthap@gmail.com

III. PHÒNG HC-TC-QT

1.

- Họ và tên: Lê Thị Kim Loan

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0939.948.769

- Email: loanltkdth@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhuận

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0919.802.029

- Email: ndnhuandt@gmail.com

IV. VĂN THƯ

1.

- Họ và tên: Nguyễn Đặng Thảo Hiền

- Điện thoại: 01288.905.514

- Email: nguyendang.thaohien@gmail.com

 

 

Danh mục chính Menu