VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2650/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị đường Đường Nguyễn Văn Phối
2 2651/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự
3 2649/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc
4 2648/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền (phần phát sinh)
5 01/2021/QĐ-UBND 09/06/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
6 113/BC-UBND 09/06/2021 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
7 2645/QĐ-UBND 09/06/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Hồng Ngự
8 2644/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
9 2554/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
10 2643/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
11 2641/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 2553/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 2642/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
14 55/TB-UBND 09/06/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn Huyện
15 114/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 159/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 160/KH-UBND 09/06/2021 Triển khai bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 762/UBND-HC 09/06/2021 V/v báo cáo thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh 2021
19 763/UBND-HC 09/06/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 04/2021
20 765/UBND-HC 09/06/2021 V/v thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế, giai đoạn sau năm 1975