VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 670/UBND-HC 26/05/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3)
2 666/UBND-HC 26/05/2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
3 669/UBND-HC 26/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật
4 2378/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6 ha, xã Thường Phước 1
5 2379/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến Mương Út Gốc
6 2375/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Thường Phước 1
7 2380/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực ấp Long Thới B, xã Long Thuận
8 2377/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
9 2376/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
10 240/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc thành lập Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Huyện
11 2392/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí và vốn phát triển trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP)
12 2391/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Bảy Xê, Hậu Thông Lưu, Ông Giống, Tư Lợi, Bé Tư
13 2390/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Ông Vũ, Ông Việt, Ông Đông Anh, Ông Đức, Ông Vinh, Ông Tuấn, Ông Nhiều
14 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
15 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
16 2387/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Mười Trừ và cống tròn Ông Cứ
17 2386/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp số 2 và tường chắn nước kênh Sườn
18 2388/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống tròn Đinh Ba, ông Đời và ông Lũ
19 2389/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố sạt lở đường đan phía dưới kênh Trung Tâm
20 143/KH-UBND 26/05/2021 Về việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão đối với kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, bão năm 2021