Xuất bản thông tin

null Quyết định số 1452/QĐ-ĐCT ngày 17/5/2018 ban hành Quy định và hướng dẫn Hội LHPN Việt Nam các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em

Trang chủ Pháp luật chính sách

Quyết định số 1452/QĐ-ĐCT ngày 17/5/2018 ban hành Quy định và hướng dẫn Hội LHPN Việt Nam các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em