VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 197/VPUBND-NN&PTNT 20/03/2023 V/v báo cáo, đề xuất về việc khai thác nước dưới đất của các Trạm cấp nước tập trung
2 101/BC-UBND 17/03/2023 Về việc tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2022
3 51/UBND-XDCB 17/03/2023 V/v chủ trương danh mục đầu tư CTr thủy lợi phục vụ sản xuất từ nguồn vốn thủy lợi phí tranh thủ hỗ trợ từ Tỉnh (đợt 1/2023)
4 53/UBND-XDCB 20/03/2023 V/v chủ trương danh mục đầu tư phục vụ sản xuất từ nguồn vốn thủy lợi phí và Nghị định 35 năm 2024-2025
5 154/VPUBND-XDCB 20/03/2023 V/v đầu tư công trình Đường Ngã Bát; hạng mục: Nền, mặt đường đale
6 52/UBND-XDCB 20/03/2023 V/v chủ trương đầu tư Đường rạch Bà Chánh (bờ Đông); Hạng mục: Trải đá
7 49/UBND-NN&PTNT 20/03/2023 V/v tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI
8 18/UBND-TN 20/03/2023 V/v xây dựng sửa đổi, bổ sung vào Bảng giá đất 2020 – 2024 trên địa bàn Tỉnh
9 798/QĐ-UBND.BTXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Trần Ngọc Minh, xã Mỹ An Hưng B
10 800/QĐ-UBND.BTXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Lê Thị Lực, xã Bình Thành
11 801/QĐ-UBND.BTXH Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Thanh Tâm, xã Long Hưng A
12 802/QĐ-UBND.BTXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Đinh Thị Út, xã Hội An Đông
13 803/QĐ-UBND.BTXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Hồng Ân, xã Hội An Đông
14 78/QĐ-UBND.NĐ 17/03/2023 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Trương Văn Tây, xã Long Hưng B
15 205/VPUBND-NN&PTNT 20/03/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp năm 2023 của các xã, thị trấn
16 207/VPUBND-VX 20/03/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện QĐ của UBND Tỉnh phê duyệt dự án Tu bổ, chống xuống cấp di tích của Đình Định Yên theo Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh
17 53/TB-UBND 20/03/2023 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Hồng Thịnh, địa chỉ thửa đất xã Hội An Đông
18 81QĐ-UBND.NĐ 20/03/2023 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
19 85/QĐ-UBND.HC 20/03/2023 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Long Hưng A
20 86/QĐ-UBND.HC 20/03/2023 Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/QĐ-UBND.HC ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò