Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

Tải

văn bản

1

01/NQ-HĐND

31/5/2019

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An

Tải về

2

01/2019/NQ-HĐND

31/5/2019

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

3

02/2018/NQ-HĐND

31/5/2019

Nghị quyết về việc thông qua phân bổ chi tiết 10% dự phòng vốn đầu tư phát triển năm 2019 do huyện quản lý và phân bổ

Tải về