Xuất bản thông tin

null Giấy mời về việc đối thoại với ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ xã Đốc Binh Kiều (08g30, ngày 11/6/2020)

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Giấy mời về việc đối thoại với ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ xã Đốc Binh Kiều (08g30, ngày 11/6/2020)