Xuất bản thông tin

null Giấy mời về việc đối thoại với ông Hồ Văn Sơn, ngụ xã Trường Xuân (09g00, ngày 11/6/2020)

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Giấy mời về việc đối thoại với ông Hồ Văn Sơn, ngụ xã Trường Xuân (09g00, ngày 11/6/2020)