Xuất bản thông tin

null LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 9 NĂM 2020

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 9 NĂM 2020

Thời gian: Ngày 14/9/2020 và ngày 28/9/2020.

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ trì: Bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười.