Xuất bản thông tin

null Giấy mời về việc đối thoại với ông Đặng Văn Việt, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An (07g30, ngày 17/9/2020)

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Giấy mời về việc đối thoại với ông Đặng Văn Việt, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An (07g30, ngày 17/9/2020)