Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 43, TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 23/10/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 43, TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 23/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 43, từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 13g50, ngày 21/10/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 19/10/2020

*Dự Đai hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần XI

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT Công An Tỉnh

Thứ ba 20/10/2020

*Dự Đai hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần XI

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT Công An Tỉnh

Thứ tư 21/10/2020

* Họp đóng góp nội dung tiếp xúc cử tri qua Video Clip

CT-Đinh Minh Dũng

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HTUB (B)

Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng,Phó 2 Ban HĐND, VP HĐND&UBND, TTVHTT&TT (Đài Truyền thanh)

* Làm việc tại cơ quan

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

Thứ năm 22/10/2020

* Giám sát Phòng Tài chính và Kế hoạch, Ban QLDA&PTQĐ

CT-Đinh Minh Dũng

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp HĐND

TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, KTHT, TV 2 Ban HĐND, TT.UB.MTTQ huyện, TTVHTT&TT (Đài Truyền thanh)

* Nội dung này từ thứ 6 dời lên: Giám sát Viện Kiểm sát, Tòa Án nhân dân

14g00

Phòng họp HĐND

VKS, TAND, TV 2 Ban HĐND, TT.UB.MTTQ huyện, TTVHTT&TT (Đài Truyền thanh)

Thứ sáu 23/10/2020

* Bổ sung lịch mới: Thông qua đề cương phim 40 năm thành lập huyện

CT-Đinh Minh Dũng

08g00

Phòng họp UBND huyện

* Nội dung này từ thứ 5 dời xuống: Giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CT-Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g30

Phòng họp HĐND

NN, TV 2 Ban HĐND, TT.UB.MTTQ huyện, TTVHTT&TT (Đài Truyền thanh)

* Bổ sung lịch mới: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND huyện

CT-Đinh Minh Dũng

14g00

Ấp 5A, xã TX

* Dự Hội nghị khách hàng năm 2020 của Điện lực Tháp Mười

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

HT Điện lực TM

Thứ bảy 24/10/2020                          

Chủ nhật 25/10/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thành viên TT HĐND huyện;

- 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái