Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 46, TỪ NGÀY 09/11/2020 ĐẾN NGÀY 15/11/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 46, TỪ NGÀY 09/11/2020 ĐẾN NGÀY 15/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 46, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 02/11/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Hội ý đầu tuần

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Tại cơ quan

CBCC cơ quan

* Làm việc tại cơ quan

08g00

Cơ quan

* Tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PC T- Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

HT B, UBND huyện

Theo thư mời

Thứ ba 10/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự họp mặt ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

14g00

HT A,UBND huyện

Thứ tư 11/11/2020

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp UBND huyện

* Dự thẩm tra văn bản Ban VHXH HĐND tỉnh

13g30

VP.HĐND tỉnh

Thứ năm 12/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ sáu 13/11/2020

* Dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND cấp huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT UBND huyện Lấp Vò

Trưởng, Phó 2 Ban chuyên trách, MTTQ huyện, VP HĐND&UBND huyện

Thứ bảy 14/11/2020                               

Chủ nhật 15/11/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái