Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VĂN BẢN

1

04/2020/NQ-HĐND

09/11/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

2

05/2020/NQ-HĐND

09/11/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

3

06/2020/NQ-HĐND

09/11/2020

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

Tải về

4

32/NQ-HĐND

09/11/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020

Tải về