Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VĂN BẢN

1

07/2020/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tháp Mười 05 năm (2021 - 2025)

Tải về

2

08/2020/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tháp Mười năm 2021

Tải về

3

09/2020/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

4

10/2020/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

5

11/2020/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về việc thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

6

33/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 và điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020

Tải về

7

34/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 của huyện Tháp Mười

Tải về

8

35/NQ-HĐND

16/12/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về