Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 07, TỪ NGÀY 15/02/2021 ĐẾN NGÀY 21/02/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 07, TỪ NGÀY 15/02/2021 ĐẾN NGÀY 21/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 07, từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 15/02/2021

* Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

--

Tất cả CBCC

Thứ ba 16/02/2021

* Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

--

Tất cả CBCC

Thứ tư 17/02/2021

*Làm việc công tác chuẩn bị bầu cử

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp HU

Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ

Thứ năm 18/02/2021

* Dự họp Đoàn số 03 về kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ sáu 19/02/2021

* Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Phòng họp UBND huyện

* Dự làm việc với Đảng ủy xã Mỹ An về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

14g00

Xã Mỹ An

* Dự kỳ họp chuyên đề xã Láng Biển

14g00

Xã Láng Biển

Phân công Đ/c Tuấn-Trưởng ban KTXH

Thứ bảy 20/02/2021                                            

Chủ nhật 21/02/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái