Xuất bản thông tin

null Giấy mời về việc đối thoại với bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết, ngụ tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (14g00, ngày 25/02/2021)

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Giấy mời về việc đối thoại với bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết, ngụ tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (14g00, ngày 25/02/2021)