Xuất bản thông tin

null LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 02 NĂM 2021

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 02 NĂM 2021

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 02 NĂM 2021

Thời gian: Ngày 17/02/2021 và ngày 01/3/2021.

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ trì: Bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười.