Xuất bản thông tin

null LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2021

LiICH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2021

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2021

Thời gian: Ngày 12/3/2021 và ngày 29/3/2021.

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ trì: Bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười.