Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NHẤT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NHẤT

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VĂN BẢN

1

01/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

2

02/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

3

03/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trường Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

4

04/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trường Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

5

05/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

6

06/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

7

07/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

8

08/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

9

09/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

10

10/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức 2 kỳ họp lệ năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

11

11/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

12

12/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

13

13/NQ-HĐND

05/7/2021

Nghị quyết về việc Phê chuẩn Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về