Hội đồng nhân dân huyện

Trang chủ Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Bà Hồ Thị Thắm

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

 

 

 

 

 

Ông Võ Thanh Tuấn

Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Danh mục chính Menu